จดทะเบียนบริษัท
 
 
บริษัท ควิค บิสซิเนส จำกัด
บริษัท ควิค บิสซิเนส จำกัดให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนบริษัทจำกัด เปิดบริษัท จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน เปิดห้าง จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า เปิดร้านค้า จดทะเบียนคณะบุคคล แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน ลดทุนจด ทะเบียน เปลี่ยนชื่อบริษัท เปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วน แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างลูกจ้าง ขอใบอนุญาตนำเที่ยว ขอใบอนุญาตจำหน่ายบุหรี่ ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ขอใบอนุญาตทำงานต่างด้าว work permit ต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่างด้าว ขอวีซ่า visa ต่ออายุวีซ่า เปลี่ยนประเภทวีซ่า ย้ายตราวีซ่า ต่อวีซ่าแต่งงาน ต่อวีซ่านักเรียน จดทะเบียนนำเข้า ส่งออก กรมศุลกากร จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเลิกกิจการ เลิกบริษัท เลิกห้าง เลิกร้านค้า จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 • จดทะเบียนบรืษัท ค่าบริการ 9,500 บาท
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าบริการ 4,500 บาท
 • ฟรี อบรมการจัดเตรียมเอกสาร
 • ฟรี แบบฟอร์มต่างๆสำหรับงานออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน
 • ฟรี จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม(เพื่อออกใบกำกับภาษี)
 • ฟรี สมัคร ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • ฟรี ให้คำปรึกษาการตลาด การบริหารงาน แหล่งเงินลงทุนสินเชื่อ SME โดยทีมงานมืออาชีพ

สิทธิพิเศษ: โทรสายด่วน 094 493 1414

 1. ทำเว็บไซต์โพรไฟล์กิจการ จากราคาปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
 2. สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ SME เข้าร่วมอบรมฟังการบรรยาย
 • การเตรียมความพร้อม หลังจากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเสร็จแล้ว
 • การจัดเตรียมเอกสาร รายเดือน สำหรับทำบัญชี ยื่นภาษีรายเดือนและปิดงบการเงินตอนสิ้นปี
 • การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพิ่มความได้เปรียบเพื่อลดต้นทุน ลดเวลาและระบบควบคุมการทำงาน
 • การทำเว็บไซต์และโซเซียลเน็ตเวิร์คเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ทำการตลาดแนวรุก ลงทุนต่ำแต่ได้ผลดีที่สุดในยุคนี้
ให้บริการแก่ทุกท่านที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจขึ้นใหม่ หรือบางท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้ว เพื่อลดภาระความยุ่งยากของท่าน บริษัท ควิค บิสซิเนส จำกัด จึงขอเสนอรับใช้ท่านโดยทีมงานที่มีคุณภาพ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา เราพร้อมที่จะช่วยลดภาระความยุ่งยากและขจัดปัญหาเหล่านี้ ให้หมดไป เพียงติดต่อมาที่ บริษัท ควิค บิสซิเนส จำกัด โทร 094 493 1414
 

บริการด้านอื่นๆของเรา

 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษา ปัญหาด้านกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษา ด้านแหล่งเงินทุน การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชี เพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • ให้คำปรึกษา ด้านการตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ วิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า
 • ให้คำปรึกษา เรื่องเอกสารการออกบิล การทำสต๊อกสินค้า การจัดเก็บเอกสาร
 • ให้คำปรึกษา ด้านทำเล จัดหาที่จดตั้งบริษัท รับแฟ็ก ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค

บริการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (visa and work permit)

  • รับต่ออายุวีซ่าธุรกิจ วีซ่าทำงาน Non-Immigrant "B"
  • รับต่ออายุวีซ่านักเรียน Non-Immigrant "ED"
  • รับต่ออายุวีซ่าแต่งงาน Non-Immigrant "O"
  • รับต่ออายุวีซ่าใช้ชีวิตบั้นปลาย
  • รับทำ RE-ENTRY PERMIT
  • รับเปลี่ยนประเภทวีซ่า ย้ายตราวีซ่า
  • รับขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
บริการด้านบัญชี
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรง หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย
  • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม (สปส.1-10)
  • บันทึก บัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองและจัดทำบัญชีให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
  • จัดทำงบการเงินให้ทุกรอบ 6 เดือนและรายปี พร้อมจัดทำพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำรายละเอียดบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้
  • จัดทำงบกำไรขาดทุนประจำเดือน (Draft)
  • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
  • จัดทำบัญชีเงินเดือน คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ อื่นๆ
บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ
  • จดทะเบียนบริษัทจำกัด จัดตั้งบริษัท
  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
  • จดทะเบียนคณะบุคคล
  • จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนพาณิชย์
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้าง ร้าน
  • ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง
  • ขอใบอนุญาตนำเที่ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ให้มืออาชีพทำเรื่องนี้แทนท่าน
ให้บริการแก่ทุกท่านที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจขึ้นใหม่ หรือบางท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้ว เพื่อลดภาระความยุ่งยากของท่าน บริษัท ควิค บิสซิเนส จำกัด จึงขอเสนอรับใช้ท่านโดยทีมงานที่มีคุณภาพ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ขจัดปัญหาเหล่านี้ ให้หมดไป เพียงติดต่อมาที่ บริษัท ควิค บิสซิเนส จำกัด โทร 094 493 1414
   

 

ติดต่อบริษัท »
Quick Business Co.,Ltd.
สำนักงานใหญ่
3/1 และ 3/2 ซอยรามคำแหง 164 แยก 3
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510
Mobile: 094 493 1414
Email: info@quickbusiness.co.th
Line@ : @quickbusiness
Website : www.quickbusiness.co.th
 
ลิ้งค์เว็บที่เกี่ยวข้อง »
 
 
Quick Link Services »

 

 

Copyright © 2015 All rights reserved.
page counter